Yasumasa Morimura

Yasumasa Morimura: Ego Obscura – van Gogh


Yasumasa Morimura: Ego Obscura – Dürer


MORIMURA Yasumasa Interview, 2018








Yasumasa Morimura