03.04 — 10.11.2015One Man ShowEvgeny Chubarov

03.04 — 10.11.2015One Man ShowEvgeny Chubarov

 • Untitled

  Untitled
  1995
  290x200 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  300 x 200 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1995
  300 x 200 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1994
  Oil on canvas
  300x200 cm

 • Untitled

  Untitled
  1995
  300 x 200 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1995
  300x200 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1994-1995
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled

  Untitled
  1996
  200 x 150 cm, Oil on canvas

 • Untitled (Triptych)

  Untitled (Triptych)
  1996
  300 x 600 cm, (triptych), Oil on canvas

 • Untitled (Diptych)

  Untitled (Diptych)
  1996
  300 x 400 cm, (diptych), Oil on canvas