Chuck Close

Chuck Close

  • Chuck Close - S.P.III

    S.P.III
    2007
    Four black and white Polaroid prints
    162.6 x 182.9 cm